Det finns bättre sätt att växa på

Spry Growth Capability platform
Samarbetsplattformen för att fånga och utveckla organisationens förmåga att växa och innovera

PÅ GÅNG:  Testa vår Quizz för att hitta din organisations största Growth Blockers

Arrow-blue.png

Upptäck din organisations outnyttjade potential och förvandla den till banbrytande tillväxt

Allt du behöver för att fånga och utveckla din organisations förmåga att växa och innovera

Med Spry Growth Capability platform får du en SaaS plattform, ett ramverk, en verktygslåda och en strukturerad process för att bygga långsiktigt hållbar tillväxtförmåga. Du bygger förståelse för hur du kan utveckla organisationens förmåga att växa och utvecklas och skapar en gemensam vokabulär med hjälp av vårt ramverk för tillväxt. Du utforskar din organisations nuvarande status, utvecklar och förankrar en handlingsbar målbild för vad organisationen ska vara - och skapar en konkret plan för att få det att hända.

SpryHouse skiljer sig åt genom sin enkelhet, sitt helhetsperspektiv på organisationen, att det är mätbart och att det sätter människor i centrum. SpryHouse utvecklar din organisations smarthet!

Bra för verksamheten ska också betyda bra för medarbetare, partners, kunden och samhället i stort!

Arrow-blue.png
Mobil App + scorecard2.png

Bygg långsiktigt värde och sund varaktig tillväxt genom att fokusera på de områden som betyder mest

Arrow-blue.png

Att bygga tillväxtförmåga innebär att utveckla organisationens sätt att fungera -  genom att tydliggöra sitt syfte, bli mer kundcentrerad, platta ut hierarkier, bygga tillit och transparens och snabba upp beslutsprocesser. Det handlar också om att hjälpa medarbetare att utveckla strategiska färdigheter och bygga förmågan att dra nytta av möjligheterna med ny teknik. Organisationen behöver även ha förmåga att framgångsrikt och snabbt förstå och anpassa sig efter både möjligheter och hot från omvärlden.

Allt detta behövs för att en organisation verkligen ska kunna anpassa sig till vår digital värld.

Nio fokusområden för att stärka din tillväxtförmåga och innovationskraft

Ikon2.png

Purpose-driven

Skapa bestående värde genom att låta syftet styra strategin och skapa ett tydligt och meningsfullt "varför".

Ikon1.png

Customer Centricity

Sätt kunden i centrum i affärs- och produktutveckling såväl som i interna processer och beslut.

Ikon5.png

Transformation of work

Förmåga att snabbt transformera vad arbete innebär och hur det utförs genom att använda ny teknologi och nya affärsmodeller.

Arrow-blue.png
Arrow-blue.png
Arrow-blue.png
Ikon7.png

Technology adoption

Förmåga att acceptera, implementera och använda möjligheterna med ny teknik för att driva förändring.

Ikon4.png

Organize for agility

Organisera för autonoma team som är snabbrörliga, har mandat att fatta beslut och förmåga att lösa komplexa problem.

Ikon6.png

Intentionally collaborative

Designa för samarbete, inom och utanför organisationen, som främjar 
mångfald, inkludering och lika möjligheter​.

Arrow-blue.png
Arrow-blue.png
Arrow-blue.png
Ikonleader.png

Open Leadership

Utveckla öppna ledare som är transparenta och inkluderande arbetar för att inspirera, vägleda och hjälpa andra.

Ikon3.png

Growth Mindset

Skapa en kultur med tron på att alla kan lära, utvecklas och växa, med fokus på att se möjligheter istället för problem.

Ikonlearning.png

Continual Learning

Dynamiskt utveckla strategiska färdigheter kopplade till organisationens önskade förflyttningar. 

Arrow-blue.png
Arrow-blue.png
Arrow-blue.png

Spry Growth Capability Scorecard

Analyser för organisationens förmåga att växa i en digital värld

Analysera din organisations förmåga att växa, få rekommendationer vart du ska börja och investera tid och resurser där det gör mest nytta med stöd av Spry Growth Capability ScoreCard.

Scorecard.png

Utforska mognadsnivå inom varje fokusområde och följ utvecklingen av organisationens förutsättningar och förmågor

Arrow-blue.png

Organisera för tillväxt och innovation

Förmågan att göra samma sak snabbare och billigare är inte lika viktigt längre. Istället handlar det om vad en organisation och människorna i den kan göra med de resurser de har.

Den typen av förmåga kräver att vi omprövar vårt sätt att arbeta - hur vi organiserar oss, hur vi använder ny teknik, vad vi värdesätter, vilken typ av beteenden vi uppmuntrar eller inte vill ha. Och för att göra det måste vi omforma våra organisationsstrukturer och strategier. Vi behöver organisera för tillväxt och innovation!

Arrow-blue.png