top of page
  • Skribentens bildHelena Eketrapp

Hur kan du framtidssäkra ditt företag? Nio motorer för att bygga en transformativ organisation

Uppdaterat: 2 jan.

I en värld av ständig förändring är anpassningsförmåga och innovationsförmåga inte bara en konkurrensfördel - det är en nödvändighet. Nyckeln ligger i att bli en transformativ och lärande organisation, för att kunna utvecklas och växa hållbart och värdeskapande. En transformativ organisation har förmåga att ständigt omvandla sig själv, för att vara relevant idag, i morgon och i framtiden.


SpryHouse har, med av stöd av forskning och lång erfarenhet, identifierat nio fundamentala motorer som är avgörande för att utveckla och stärka den transformativa och lärande organisationen. De nio motorerna beskriver principer och egenskaper som är gemensamma för organisationer som har lyckats bygga en verksamhet som kan verka i ständig förändring och samtidigt utvecklas och växa hållbart och värdeskapande.


I den här artikeln djupdyker vi i dessa nio motorer, men först lite bakgrund.Varför ska vi bli en transformativ och lärande organisation?


Hur våra organisationer fungerar idag, traditionella organisationsmodeller och sättet som vi leder och styr våra företag, blir alltmer otillräckliga för dagens utmaningar. Allt från teknisk disruption, samhällets förändring till global konkurrens kräver något annat av våra organisationer, något som grundar sig i kontinuerligt lärande, förmåga att anpassa sig till de förändringar som sker både inom organisation och i omvärlden, och samtidigt vara innovativa för att komma på nya och nyttiga saker. Vi behöver alltså inte bara lära för att anpassa utan även lära för att leda.


Vi behöver lära för att anpassa och lära för att leda!

För att lyckas måste vi ta hänsyn till hela organisationen och dess omvärld


För att transformera en verksamhet till en lärande organisation behöver vi ta hänsyn till ”hela” organisationen och det sammanhang den verkar i. Vi behöver se hela det organisationella systemet.

För att skapa den dynamik som behövs för att organisationen hela tiden ska kunna lära och utvecklas för att transformeras hållbart och värdeskapande, behöver människor, kultur, arbetssätt och teknologi arbeta tillsammans och vara i synk.

Vi kan säga att den transformativa och lärande organisation är ett komplext system där teknologi, arbetssätt, människor och kultur samspelar optimalt.
De nio motorerna: En djupdykning


De nio motorerna beskriver egenskaper som är gemensamma för organisationer som har lyckats skapa en organisation som kan verka i ständig förändring och samtidigt utvecklas hållbart och värdeskapande.


Motorerna skapar ett gemensamt språk för transformationen och hjälper organisationer att fokusera på det som har störst betydelse och påverkan i denna, ständigt pågående, transformation. 

De nio motorerna - för att utveckla och stärka den transformativa och lärande organisationen


Syftesdriven – Organisationens varför och en kompass för allt den gör.

Skapa bestående värde genom att låta syftet styra strategin. Använd organisationens syfte för att skapa en delad vision och som grund för allt organisationen gör.


Organisera för komplexitet – Systemtänkande, holistiskt synsätt, riv silos.

Förmåga att se organisationen som ett system, hur varje del påverkar och tillsammans verkar för att skapa långsiktigt hållbara vägval och prioriteringar.


Kunden i centrum – Alltid fokus på kunden, både interna och externa.

Sätta kunden i centrum, med empati och lyhördhet, i verksamhet och produktutveckling såväl som i interna processer och beslut.


Transformation av arbete – Våga släppa gammalt och prova nytt, testa, lära och skala.

Sätta kunden i centrum, med empati och lyhördhet, i verksamhet och produktutveckling såväl som i interna processer och beslut.


Adoption av teknologi – Använda teknik för att driva förändring.

Förmåga att acceptera, implementera och använda möjligheterna med ny teknik och att använda teknik för att driva förändring.


Avsiktligt samarbete – Designa för samarbete som ger många olika perspektiv.

Designa för inkluderande samarbete, både inom och utanför organisationen, för att främja många olika perspektiv, kollektivt lärande, fatta bättre beslut och stärka innovationskraften.


Öppet ledarskap – Bygg förmåga och trygghet för beslutsfattande, transparens.

Öppna och transparenta ledare som ger mandat och arbetar för att bygga förmåga och trygghet hos människor och team att fatta beslut och lösa komplexa problem.


Lärande förhållningssätt – Se möjlighet i stället för problem, lära, utvecklas och växa.

Kultur där alla är passionerade och ihärdiga i att lära, utvecklas och växa tillsammans, med fokus att se möjligheter i stället för problem och samtidigt förmåga att ifrågasätta befintliga antaganden.


Kontinuerligt team lärande – Kollektivt lärande kopplat till organisationens strategiska mål.

Kontinuerlig och dynamisk utveckling av strategiska färdigheter och teams kollektiva kompetens, som ligger i linje med organisationens önskade förflyttningar och långsiktiga strategiska mål.

 

Urvalet av motorer baseras på djup och bred forskning och med synergier mellan flera discipliner samt mångårig erfarenhet inom relevanta områden.


Motorerna utgör ett ramverk baserat på systemtänkande, och har ett holistiskt synsätt på organisationen. Varje motor är en del av organisationens system, som påverkar och påverkas av de andra motorerna.


De nio motorerna täcker tillsammans in kultur, människor, arbetssätt och teknik och har alla påverkan på varandra och ett ömsesidigt beroende.

Relevant idag och i framtiden

I den transformativa och lärande organisationen skapas den dynamik som behövs för att organisationen hela tiden ska kunna lära och utvecklas hållbart och värdeskapande och förflytta sig i rätt riktning.​

En transformativ organisation investerar i framtiden utan att tappa fokus på vad som krävs för att vara framgångsrik idag. De nio motorerna hjälper organisationen att hela tiden förflytta sig i rätt riktning.Något ständigt pågående

Att bli en transformativ och lärande organisation är en resa, något ständigt pågående och inte en slutdestination.

Med insikten om samtliga motorers betydelse och påverkan, och förståelse för organisationens mognad för var och en av motorerna, kan organisationen fokusera på de motorer som är mest angelägna i relation till organisationens utmaningar för tillfället. Och sedan bygga vidare därifrån, alltid med insikten om hur varje motor relaterar till och förstärker de övriga motorerna.


Ett exempel: En organisation implementerade framgångsrikt dessa nio motorer under en tvåårsperiod, vilket bland annat bidrog till en 30% ökning av antalet innovationer och 20% färre medarbetare som lämnade bolaget. Organisationen började med motorn ”Syftesdriven”, vilket naturligt ledde vidare till motorn ”Kunden i centrum” och så småningom var alla nio motorerna i harmoni. Organisationen fortsätter nu att kontinuerligt arbeta med motorerna, men med olika fokus beroende på vilken motor som bedöms ha mest betydelse och påverkan för tillfället och i relation till organisationens mognadsnivå för var och en av motorerna.De nio motorerna för hållbar och värdeskapande tillväxt


De nio motorerna för den transformativa och lärande organisation erbjuder ett robust ramverk för verksamheter som strävar att utvecklas hållbart och värdeskapande i dagens komplexa landskap. Genom att förstå och implementera dessa motorer framtidssäkrar du inte bara ditt företag; Du banar även väg för hållbar och värdeskapande tillväxt och framgång.


Vilka av motorer känns mest angelägna för din organisation i transformationen till en lärande organisation?


22 visningar

Comments


bottom of page