top of page
  • Skribentens bildHelena Eketrapp

Kortsiktiga finansiella mål – Framtidens organisations största fiende!

Uppdaterat: 26 okt. 2023

Ledarens dilemma – att å ena sidan leverera finansiella resultat här och nu och å andra sidan möta ökade krav på att skapa långsiktig förändring och bygga hållbar tillväxt. Ett evigt växande gap som ledare behöver överbrygga för att säkra överlevnad på både kort och lång sikt. Samtidigt visar en studie publicerad på HBR, i vilken 700 företagsledare intervjuades, att bara 8% av ledare är bra på att balansera långsiktig strategi och verkställande. Studien har visserligen några år på nacken men utmaningen finns kvar då de flesta organisationer fortfarande har fokus på att leverera här och nu.


Varför är det så svårt att få till den här balansen mellan långsiktig strategi och verkställande ”här och nu”? Svaret är det vi kallar kortsiktighetsfällan!


Fem faktorer som bidrar till att din organisation fastnar i kortsiktighetsfällan


1. Förväntningar från intressenter

Förväntningar som kommer från finansiella marknaden, aktieägare och politiker är en av de stora källorna till kortsiktiga krav på ledare enligt Thomas Malnight, professor inom Strategi på IMD. Han pekar på att resultat som inte uppfyller förväntningar från marknaden lätt kopplas ihop med tillkortakommanden i ledarskapet. Däremot om marknadens förväntningar uppnås eller överträffas ger det omvänt rosor. De här förväntningarna kombinerat med den föränderliga och osäkra kontext som vi befinner oss i gör att det är lätt att ta den säkra vägen och leverera på de kortsiktiga mål som är trygga och förutsägbara.


2. Avsaknad av tillräcklig strategisk höjd i styrelsen

I VD-barometern 2019 uttrycker VD:ar att de inte tycker att styrelsen håller tillräcklig hög strategisk höjd. Konsekvensen av en styrelse som ägnar mest kraft åt operativa frågor är att större frågor av strategisk betydelse passerar förbi. VD:s sätt att hantera detta är att oftast att de själva driver den strategiska utvecklingen eller så läggs den åt sidan och det blir mer fokus på det som efterfrågas, dvs kortsiktigt resultat. VD-barometern för 2021 pekar på att den här utmaningen är minst lika stor idag som den var för 10 år sedan.


3. Konkurrens och ökade krav på värde

Många branscher ser konkurrens från lågkostnadsaktörer och nischade aktörer som slår sig in med nya affärsmodeller, pressar priser och som snabbt tar marknadsandelar. Samtidigt kommer det ny krav från kunderna och förväntan på att få mer värde, värden som kunderna inte alltid är beredda att betala för. De här utgör direkta hot som påverkar resultat i närtid och det i sig gör att vi lägger än mer fokus på att nå de kortsiktiga finansiella målen. Och det kan ju krasst handla om att överleva just nu.


4. Bekvämlighetszonen

Att välja det vi är bekväma med är vanligare än vad vi ofta tror, något som också studier av Thomas Malnight pekar på. Och många ledare finner att det är bekvämt att fokusera på här och nu. Då fungerar de verktyg som vi känner till och kan, och de sätt vi har lärt oss att styra och leda verksamheter på. Sätt som grundar sig i det som varit framgångsrikt tidigare, som har trimmats över tid och vars resultat är organisationen som den ser ut idag. Beteenden som levererar resultat här och nu belönas. Det leder till en bekräftelse- och belöningskedja där vi släcker bränder och botar symptom och känner att vi gör nytta. Studier av Simon Elvnäs visar att så mycket som 65% av ledares tid går åt att vara reaktiv och händelsestyrd vilket medför att utrymmet att arbeta långsiktigt inte finns.


5. Möjligheter som ges i marknader med hög tillväxt

Den sista faktorn är möjligheterna som marknader med hög tillväxt ger där det finns kortsiktiga snabba vinster att hämta. Organisationer som befinner sig på en sådan marknad har ytterligare en dimension som bidrar till kortsiktigheten – alla lågt hängande frukter som ger möjligheter att tjäna pengar här och nu. Incitamentet till att tänka långsiktigt blir ju naturligtvis inte lika stort. Ett exempel på det är 2015 års flyktingvåg där det helt plötsligt öppnade sig möjligheter inom bostadsförsörjning för aktörer att tjäna mycket pengar på kort tid.


Hur tar vi oss ur kortsiktighetsfällan?

Att bygga hållbar och hälsosam tillväxt handlar inte enbart om att ta sig tid att tänka ut hur vi ska vara fortsatt relevanta i framtiden. Utan det handlar om att hitta ett förhållningssätt där vi både tar hänsyn till krav här och nu och de vi ser att framtiden för med sig, en framtid som är ganska oviss och föränderlig i sig. För att överbrygga det gap som uppstår mellan verksamheten som den är idag och de krav som finns i framtiden behövs det som kallas dubbelriktat tänkande. Det kan beskrivas som förmågan att aktivt investera i att forma framtiden utan att tappa blicken från vad som krävs för att vara framgångsrik idag.


Dubbelriktat tänkande - förmågan att aktivt investera i att forma framtiden utan att tappa blicken från vad som krävs för att vara framgångsrik idag

Fig. Dubbelriktat tänkande där vi tar avstamp både i framtiden och ”här och nu” för att forma vårt sätt att arbeta. Det kräver ett agilt förhållningssätt, där vi är flexibla och snabbrörliga utan att tappa fokus.


Dubbelriktat tänkande hjälper oss att jobba utifrån och in, från framtiden och tillbaka. Det förbereder organisationen och gör den robust och anpassningsbar inför de utmaningar vi står inför. Det här sättet att tänka bidrar också till att underlätta i prioriteringen av de initiativ som pågår här och nu. Genom att vi har definierat vår ambition för framtiden blir det lättare att välja, och framför allt, att välja bort. Det som skapar värde kan accelereras och tvärtom - det som inte bygger värde för framtiden kan avslutas för att på så sätt frigöra tid och resurser i verksamheten (som i stället kan läggas där de ger mest nytta).


För att klara av balansgången mellan framtid och verkligheten idag behöver organisationen ha det vi kallar agility. Agility är förmågan hos en organisation att kunna förändra, förnya och anpassa sig för lyckas i en snabbt föränderlig, tvetydig och turbulent omgivning. Agility fokuserar på att bidra till att en organisation blir mer snabbrörlig, lyhörd och anpassningsbar för det osäkra, istället för att fokusera på metoder och processer att kunna förutsäga och kontrollera det oförutsägbara.​


Bygga förutsättningar och förmågor för att vara relevanta idag och i framtiden


Professor Vijay Govindarajan, författare till boken Three-box Solution, lyfter fram vikten av att adressera en tredje dimension som utöver att titta in i framtiden och adressera verkligheten som den är idag även tar hänsyn till att släppa det som varit. Med det menar han att en organisation behöver släppa värderingar, praxis och förmågor som ger bränsle till verksamheten som den ser ut idag men som inte fungerar för verksamheten så som den ser ut i morgon. En dimension som handlar om att vi behöver säkerställa att vi har rätt förutsättningar och förmågor för att möta vår ambition för framtiden samtidigt som vi kan överleva här och nu. Agility är en sådan förmåga men det räcker inte.


Så frågan kvarstår - Hur vi tar reda på vilka dessa förutsättningar och förmågor är, och hur vi kan mäta att dessa stärks och bidrar till organisationens framtid.


 

SpryHouse har baserat på forskning, identifierat nio faktorer som beskriver de förutsättningar och förmågor som är gemensamma för organisationer som har lyckats bygga långsiktigt värde och en sund och varaktig tillväxt och vad organisationer kan göra för att öka dess mognadsgrad. Läs mer här …

Genom att kontinuerligt mäta och följa organisationens utveckling inom dessa faktorer är det möjligt att se hur de utvecklas i förhållande till dess påverkan på de förflyttningar vi behöver göra för att nå vår framtida ambition.

 

Använder din organisation hela sin potential?

Använder din organisation hela sin potential? Eller finns det saker som hindrar er från att växa?

Tänk om du visste att din organisation bara nådde 40% av sin fulla potential? Skulle det inte förändra hur du tänkte på strategi?

SpryHouse har baserat på forskning, identifierat nio motor som beskriver de förutsättningar och förmågor som är gemensamma för organisationer som har lyckats bygga långsiktigt värde och en sund och varaktig tillväxt och vad organisationer kan göra för att öka dess mognadsgrad. Läs mer här …


På SpryHouse hjälper vi organisationer att transformeras till lärande organisationer, frigöra outnyttjad potential och omvandla det till förmåga, engagemang och innovationskraft som skapar värde på riktigt och till alla intressenter.


Vår tes är att många företag använder maximalt 40% av sin fulla potential. Vi tror på att alla organisationer kan frigöra mer potential och växa hållbart, hälsosamt och värdeskapande.

114 visningar

Comments


bottom of page