top of page
  • Skribentens bildHelena Eketrapp

Kultur, människor och hur vi jobbar är nycklarna till framgångsrik digital transformation

Uppdaterat: 11 juni 2022

Att digitalisera är så mycket mer än att skaffa och införa ny teknik. Det handlar om att sätta människan i centrum, det handlar om att skapa en kultur för att dra full nytta av tekniken och det handlar om att skapa riktigt affärsnytta ...


 

Många företagsledare har senaste tiden fått en mer realistisk syn på digital transformation. Man börjar inse att svaret inte bara är bättre teknik utan det handlar om allt runt omkring tekniken och vad vi kan göra med den teknik vi satsar på. Tyvärr så saknar många organisationen fortfarande en sammanhållen strategi som, istället för att fokusera enbart på teknik, även tar avstamp i människorna i organisationen, kultur och arbetssätt för att flytta organisationen framåt.


Många organisationer saknar en sammanhållen strategi för sin digitala transformation

Enligt Harvard Business Review så är organisationer som fokuserar på kulturell transformation mer än dubbelt så framgångsrika om man tittar på operativ förmåga, konkurrenskraft och förmågan att behålla sina kunder. Men samtidigt ser man att utmaningen att transformera en kultur är mycket mer komplext än vad man tidigare förstått.

Digital transformation handlar först och främst om människor, dynamiken i organisationen och hur vi arbetar. Att bara fokusera på att välja och implementera ”rätt” teknik kommer aldrig bli framgångsrikt, varken kort eller långsiktigt.


Digital transformation är inte bara IT-avdelningens jobb; det kräver att man omdefiniera hur man använder teknologi för att driva affärsresultat, vilket är en fråga för hela organisationen.

Det bästa sättet att svara på ”digital distruption” är genom att förändra kulturen till att bli mer syftesdriven, kundcentrerad, agil, samarbetsvillig, risktolerant och experimentell. Alla i organisationen (och utanför organisationen) behöver förstå vilket värde organisationen avser att leverera (dvs organisationens syfte), både för att skapa meningsfullhet och engagemang men också för att kunna göra rätt val och fatta rätt beslut. Vi behöver också få ett mycket större fokus på våra kunder (och det värde vi avser att leverera) i allt vi gör och även bjuda in kunden tidigt i affärs- och produktutveckling. Samtidigt behöver vi bli mer rörliga och snabbfotade, bättre på att samarbeta inom och utanför organisationen, samt våga prova och experimentera och lära av de misstag vi gör.

Självklart behöver vi också utveckla organisationens digitala mognad, dvs förmågan att dra nytta av möjligheter som erbjuds av ny teknik


I slutändan är målet inte att bli ett digitalt företag för ”det digitala” utan istället skapa en organisation som kan fungera hållbart och effektivt i den ständig föränderliga världen vi lever i.


Varje organisation måste hitta och förstå sitt ”digital DNA” och sluta ”göra digitalt” och istället börja ”vara digital”.

Ett vanligt misstag är att man ser digital transformation som ett program eller projekt som drivs uppifrån snarare än en ständigt pågående resa som pågår både top-down och bottom-up i organisationen. Som vi nämnt tidigare så handlar det inte bara om att implementera ny teknik utan istället om att organisera, fungera och bete sig på nya sätt för att möte framtiden.


Endast genom att fundamentalt förändra organisationens sätt att fungera – genom att platta ut hierarkier, trycka ut och snabba upp beslutsfattande, hjälpa medarbetare att utveckla nödvändiga förmågor och färdigheter och framgångsrikt förstå både möjligheter och hot i omvärlden och anpassa sig efter dem – kan en organisation verkligen anpassa sig till en digital värld. Organisationer behöver helt enkelt bli mer innovativa och entreprenörsdrivna.


Den verkliga utmaningen för att klara av den digitala transformation som organisationer står inför handlar om människor och inte teknik.

Digital transformationen är inte bara en ledningsfråga utan handlar om att skapa förutsättningar för medarbetare att börja tänka annorlunda och därmed driva förändringen även underifrån. Organisationen behöver skapa nya kompetenser och färdigheter för att tävla i den nya digitala världen genom att stärka medarbetarna att tänka, lära och arbeta på nya sätt.


Hur är digital business annorlunda?

- Vad är karaktäristiskt för en organisation som framgångsrikt anpassat sig för framtiden?


Snabbrörlig (förändringshastighet, anpassningsförmåga)

Förmågan att snabbt anpassa sig och förändra befintliga sätt att arbeta för att kunna möta förändringar från omvärlden


Growth Mindset (experimentera, testa, lära)

Kreativitet, lärande, experimenterande och risktagande präglar organisationens kultur, både hos individen och i teamet.

KOMMENTAR: Man behöver medvetandegöra och hantera så kallade kompetensfällor som framför allt finns i etablerade företag . Med kompetensfällor menar vi att medarbetare som tidigare haft framgång med ett visst sätt att arbeta kan vara ovilliga att ändra sig i framtiden.


Flexibel och distribuerad arbetsplats (samarbete, beslutsfattande, transparens)

Samarbete inom och utanför organisationen, fokus på teamet istället för individen, beslut tas där de hör hemma ute i organisationen samt ett öppet och transparent ledarskap.


Fokus på värdeskapande (värdeskapande, syftesdriven)

Fokus på vilket värde organisationen levererar istället på effektivitet och kostnadsbesparingar.

KOMMENTAR: Om en organisation verkligen ska accelerera prestationerna måste vi sluta fokusera på effektivitet. Ju mer vi fokuserar på avkastning och kostnadseffektivisering desto svårare kommer det bli att lyckas i framtiden. Istället behöver organisationen fokusera på vilket värde den levererar. Detta är ett skifte i mindset – att släppa fokuset på effektivitet och istället fokusera på att leverera värdeAtt digitalisera är så mycket mer än att skaffa och införa ny teknik. Det handlar om att sätta människan i centrum, det handlar om att skapa en kultur för att dra full nytta av tekniken och det handlar om att skapa riktigt affärsnytta..

65 visningar

Comments


bottom of page