top of page
Mognadsskala och index

Analysera din organisations mognadsnivå att utvecklas och växa hållbart och värdeskapande

Insikt om organisationens nuläge är en förutsättning för att kunna välja väg i den ständigt pågående transformationen mot en lärande organisation och för att kunna växa hållbart och värdeskapande.

Följ organisationens resa mot en lärande organisation

Med Spry Growth Maturity Scorecard får en organisation stöd att analysera sin mognadsgrad och förmåga att utvecklas till en lärande organisation.

Enkla analyser som ger ett en samstämmig bild av organisationens nuläge

Scorecardet ger kunskap om organisationens mognad inom de olika motorerna som hjälper organisationen i sin transformation mot en lärande organisation.

 

Det finns möjlighet att förfina analysen genom att titta på mognadsnivån för varje land, region, organisationsenhet och arbetsroll beroende på vilka inställningar organisationen valt att sätta upp. 

Spry Scorecard Graphs

Gå från omedvetenhet till att leva enligt den lärande organisationens principer

Maturity scale details SWE.png

För varje motor ser du organisationens mognadsnivå på skalan Growth Maturity Spectrum från "Not started" till "Being". 

Genom att kartlägga organisationen kontinuerligt kan du följa framstegen och med Spry Growth Maturity Scorecard kan du jämföra resultatet över tid.

Mognadsindex för den lärande organisationen

Growth Maturity Index ger en samlad bild över organisationens mognadsnivå och förmåga att transformeras till en lärande organisation samt dess förutsättningar att använda hela organisationens potential.

Maturity scale SWE.png

Ta reda på organisationens mognadsnivå med hjälp av välbeprövade frågor

Spry Growth Maturity Survey

Genom att fråga både organisationens medarbetare och externa intressenter inom de områden som har störst påverkan på organisationens förmåga att transformeras till en lärande organisation får du en snabbt en bild av organisationens mognadsnivå och nuläge. 

Med Spry Growth Maturity Survey behöver du inte göra arbetet själv utan får en färdig enkät med väl utvalda och beprövade frågor inom de nio motorerna för transformationen till en lärande organisation.

 

Resultatet presenteras synkront i Spry Growth Maturity Scorecard med tillhörande grafer som ger möjlighet till djupare analyser.

Nio motorer för att stärka den lärande organisationen

De nio motorerna utgör grunden för att bedöma organisationens mognadsnivå för att kunna transformeras till en lärande organisation.

 

De nio motorerna beskriver principer och karaktäristika för den lärande organisationen. Dessa är baserade på forskning och tillämpning samt metodik baserad på systemtänkande.

 

De nio motorerna omfattar förutsättningar och förmågor som organisationen behöver utveckla för att skapa ett ständigt lärande, bli bra på att anpassa sig till förändringar och driva innovation.

För att kunna växa hållbart och värdeskapande. 

Motorer SWE.png
bottom of page