top of page
Varför Spry

Det finns bättre sätt att växa på

Med Spry skapas en transformativ organisation som hela tiden har förmåga att omvandla sig själv för att förbli relevant och hållbar.

Framgång i mätbara resultat

SpryHouse tillhandahåller metodik, ramverk och verktyg för att stödja verksamheter på resan till en transformativ organisation som kan växa hållbart och värdeskapande.

Med Spry Platform stärker organisationer sin förmåga att vara i ständig förändring och att lära, utvecklas och växa för att nå sin fulla potential. Transparent, medarbetardrivet och mätbart!

Organisationer som använder Spry Platform*:

Skapar långsiktigt värde

80% more committed

Styrs oftare av långsiktigt värdeskapande där hela organisationen rör sig i  samma riktning, istället för att låta kortsiktiga finansiella mål styra.

Arbetar
holistiskt

54% more holistic system thinking

Bättre förmåga att se organisationen som ett system och hur varje del samverkar, för att kunna göra långsiktigt hållbara vägval och prioriteringar.

Har kundens fokus

58% more customer focus

Större kunskap och insikt om kundens situation och vilja att skapa så mycket värde som möjligt för kunden. Kundens fokus istället för internt fokus.

Utmanar för att bli bättre

67% challenge status quo

Bättre på att utmana befintliga arbetssätt för att hela tiden bli bättre, skala det som fungerar och välja bort annat, kritiskt ifrågasätta status quo.

Använder teknik för förändring

91% more technology adoption

Bättre förmåga att använda möjligheterna med ny teknik för att driva förändring och digitalisera där det ger värde.

Är bättre tillsammans

34% more collaborative

Bättre på inkludering och samarbete, internt och externt, för att öppna upp för många olika perspektiv och kollektivt lärande.

Ger mandat och tar ansvar

39% better to give mandate and responsiblity

Bättre förmåga att fatta beslut och lösa komplexa problem genom ökad transparens och trygghet, ger mandat och tar ansvar. 

Lär med strategin i fokus

45% more learning aligned with strategy

Ökat kontinuerligt, dynamiskt och kollektivt lärande med fokus på organisatoriska strategiska färdigheter 

* Exempel på resultat efter 1 års användning av Spry platform. Observera att resultatet varierar beroende på organisationens utgångsläge.

Att vara en transformativ organisation ger en mängd fördelar för verksamheten.

Här är några av dem:

 1. Innovationskraft

 2. Engagerade medarbetare som stannar

 3. Flexibilitet och anpassningsförmåga

 4. Bra, starka och snabb beslut

 5. Konkurrenskraft

 6. Hög prestation och genomförandekraft

 7. Starkt varumärke

Att arbeta i en transformativ organisation är roligt!

Här är några av fördelarna för dig som medarbetare:

 1. Bygga karriär och attraktion på arbetsmarknaden

 2. Ha ett meningsfullt arbete med hög tillfredsställelse

 3. Blir bra på att hantera förändring och utmaningar

 4. Lära att samarbeta med oliktänkande och få nya perspektiv

 5. Får inflytande och blir delaktig 

 6. Utvecklas som människa

Att vara kund till en transformativ organisation är också bra.

Här är några bra saker som ni bidrar med till era kunder:

 1. Enastående produkter och tjänster

 2. Fantastisk kundservice

 3. Lyhörda och snabba att svara på kundens behov

 4. Tillförlitliga med högt förtroende

 5. Transparenta, öppna och ärliga

 6. Tänker på hållbarhet ur alla dimensioner

Unikt ramverk byggt på systemtänkande

Spry använder ett unikt ramverk som bygger på nio motorer vilka är baserad på systemtänkande och forskning. Motorerna skapar ett gemensamt språk för det ständigt pågående arbetet till en transformativ organisation, och hjälper organisationer att fokusera på det som har störst påverkan

Motorer.png

Med Spry platform kan organisationen identifiera sambanden och relationerna mellan olika delar av det organisionella systemet, hur delarna bidrar till organisationens totala framgång och vilka förutsättningar och förmågor organisationen behöver utveckla för att skapa ett ständigt pågående lärande, anpassa sig till förändringar och driva innovation i strävan mot sitt långsiktiga värdeskapande mål. 

bottom of page