top of page
Spry Platform

Spry Platform är en AI-baserad SaaS tjänst för att bygga en lärande organisation.

Spry Platform, baserat på Spry's metodik och ramverk*, gör det enkelt att komma igång och hålla i det ständigt pågående arbetet i transformationen mot en lärande organisation.

 

Nyckelord för Spry Platform är transparent, medarbetardrivet och mätbart.

Spry's metodik och ramverk är baserat på forskning och beprövade principer för transformationen mot en lärande organisation.

Spry-platfrom.png

Så här fungerar det

Spry Platform består av två delar, Spry Insight och Spry Elevate, som tillsammans skapar en unik lösning. Och de bästa av allt, din organisation kan välja var och hur ni vill börja, beroende på er ambition. 

Spry Insight implementerar ett fundament och förutsättningar i verksamheten för  transformationen till en lärande organisation. Spry Elevate integrerar fundamentet för den lärande organisationen i verksamhetens kärna för att skapa verklig förflyttning mot att bli en lärande organisation.

Spry Insight

Implementera en stabil grund för den lärande organisationen

Engines without titles.png
  • Bygg ett fundament för den lärande organisationen med ett tranformativt syfte, ett stort värdeskapande mål och medvetna förflyttningar.

  • Skapa ett gemensamt språk för den lärande organisationens principer – genom de nio motorerna.

  • Lär om motorerna och skapa förståelse för motorernas betydelse och påverkan. 

  • Mät organisationens nuläge och mognadsnivå för varje motor och som helhet.

  • Skaffa insikt om vilka motorer som bör prioriteras, i relation till de medvetna förflyttningarna, i ett nästa steg i SPRY Elevate

Spry Elevate

Integrera den lärande organisationens principer

Engine-in-focus SWE.png
  • Integrera principer för den lärande organisationen med fokus på de prioriterade motorerna.

  • Skaffa en djup förståelse för orsaken till nuläget för respektive prioriterad motor

  • Utforska organisationens potential, möjligheter och utmaningar för respektive prioriterad motor.

  • Driv förändring och transformation genom att förflytta organisationen från efterlevnad till ett djupt engagemang för respektive prioriterad motor.

  • Analysera resultatet, skala det som fungerar och välj bort det som inte gör det.

Transformationen till en lärande organisation i åtta
enkla, tydliga och värdeskapande steg

Spry Platform process

Spry Insight - Implementera en stabil grund för den lärande organisationen

Med Spry Insight bygger ni ett fundament för transformationen till en lärande organisation genom att ge organisationen ett gemensamt språk för transformationen. Med SPRY Insight skaffar ni insikt och kunskap om organisationens nuläge och definierar er målbild.

Spry Insight
Spry Envision

Envision - Bygg ett fundament för hållbar och värdeskapande utveckling

Sätt ett fundament för transformationen mot en lärande organisation med målet att organisationen ska kunna utvecklas och växa hållbart och värdeskapande och använda hela sin potential.

Impact - Skaffa insikt om vad som har störst påverkan

Skapa insikt om, och förståelse för, de motorer som just nu har störst betydelse för organisationens transformation till en lärande organisation och för att kunna utvecklas hållbart och värdeskapande.

Spry Impact
Spry Explore

Explore - Utforska organisationens mognad 

Skaffa kunskap om organisationens mognad för de olika motorerna som hjälper organisationen i sin transformation mot en lärande organisation. Skapa en gemensam bild av nuläget över hela organisationen.

Prioritize - Lägg resurser på det som ger mest nytta

Lägg fokus på det som har störst påverkan och betydelse för framgångsrik transformation mot en lärande organisation och för att organisationen ska röra sig i rätt riktning mot sitt stora värdeskapande mål.

Spry Prioritize

Spry Elevate - Integrera lärande organisationens principer

Med Spry Elevate skapar ni en mätbar transformation med stöd av en medarbetardriven, transparent och riktad dialog och genom att integrera principerna för den lärande organisationen på djupet i kärnan av verksamheten.

Spry Elevate

Interact - Skapa interaktion, medvetenhet och engagemang

Utforska och synliggör organisationens potential inom de prioriterade motorerna med en medarbetardriven transparent och interaktiv dialog.  Skapa trygghet, medvetenhet, vilja och engagemang för transformationen.

Spry interact
Spry Move

Move - Skapa en förflyttning i önskad riktning

Utveckla och förändra beteenden, arbetssätt och kultur för de prioriterade motorerna genom att skapa ett lärande och en rörelse i rätt riktning - interaktivt, transparent, kollektivt och mätbart. 

Analyze - Analysera vad som fungerar och bidrar till transformationen

Studera och analysera vad som händer, både för de prioriterade motorerna, övriga motorer och organisationen i stort. Skaffa insikt om vad som hjälper organisationen att förflytta sig i rätt riktning, och vad som inte gör det.

Scale - Skala det som fungerar utifrån data-drivna beslut

Utgå från lärande och insikter för att fatta data-drivna beslut om vad som ska skalas, eller inte.

Börja i liten skala för att minska risken och skala det som fungerar och som bidrar till rörelse i önskad riktning. Välj andra perspektiv eller prova något annat för det som inte fungerar.

Unik metod för kraftfulla resultat

Med vår unika metod metodik kan organisationer identifiera sambanden och relationerna mellan olika delar av det organisionella systemet, hur delarna bidrar till organisationens totala framgång och vilka förutsättningar och förmågor organisationen behöver utveckla för att skapa ett ständigt lärande, anpassa sig till förändringar och driva innovation - för att kunna utvecklas och växa hållbart och värdeskapande. 

Genom ett holistiskt synsätt på organisationen, att digitalisera delar av transformation med stöd av AI och kombinera den med våra algoritmer levererar vi en unik metodik som gör skillnad och ger mätbara resultat.

Vår metod bygger på forskning inom systemtänkande, psykologisk trygghet, ledarskap, strategi, komplexitet, lärande i arbetslivet, agila organisationer, lärande organisationer, organisationsdynamik, beteendevetenskap, förändringsledning och dialogmetodik.

Bakom metoden ligger också mångårig erfarenhet av utveckling av lärande organisationer, förändringsarbete, team och ledarskapsutveckling och praktiskt arbete med utveckling av medarbetare, team och organisationer.

bottom of page