top of page
  • Skribentens bildHelena Eketrapp

Organisera för tillväxt och innovation

Uppdaterat: 20 maj 2021

Förmågan att göra samma sak snabbare och billigare är inte lika viktigt längre. Istället handlar det om vad en organisation och människorna i den kan göra med de resurser de har.

Det sker stora förändringar i våra organisationer idag men i många fall lever vi kvar i föråldrade sätt att styra och organisera. Utan en förståelse för skillnaden mellan det ”traditionella” företaget och framtidens företag och insikten av vilka förändringar vi behöver göra är det lätt att tappa bort sig på vägen och kanske mer fokusera på trender än på det som verkligen är avgörande för att skapa en långsiktig hållbar och värdeskapande organisation.


Men är det så stor skillnad? Och vad är skillnaden?


Om vi tittar tillbaka i tiden så hade vi strategier för att driva ett företag, som kan illustreras med ett stoppur; fokus på effektiva och optimerade processer, göra samma sak upprepade gånger med maximal effektivitet och arbeta med marginalerna. Ledning och chefer kommunicerade med arbetskraften utifrån ett strikt förhållningssätt och väldefinierade hierarkier samt genom att utöva kontroll och styra arbetet.Detta fungerade bra på löpande bandet och då information var knapp och världen förutsägbar och stabil. Men det fungerar inte längre när omgivningen utvecklas och förändras snabbt. Plötsligt så gör ett team eller ett företag helt fel saker (även om de gör det effektivt). Och en organisation med en oengagerad arbetsstyrka blir ett verkligt problem – ett överlevnadsproblem.


I den traditionella organisationen är fokus på processer och effektivitet. Det förutsätts att "allt" är förutsägbart och överensstämmer med förutbestämda sätt att fungera. Det finns tydliga hierarkier, och organisationen styrs av ledningssystem och kontrollfunktioner. Titel och position är ofta viktigare än förmåga och prestation. Det är större fokus på individen än det kollektiva teamet och medarbetare motiveras med lön och bonus. Styrmetoderna i den traditionella organisationen är begränsande i sig. Det finns inte utrymme för medarbetarna och organisationen att utvecklas och växa utanför de givna ramarna.Därmed begränsas också organisationens innovationskraft.


I framtidens företag har de traditionella principerna hur en organisation styrs vänts upp och ned på. Här tror man inte det går att förutsäga allt utan "öppenhet" är nyckeln.Motivation skapas genom att bygga engagemang och meningsfullhet hos medarbetare med ett tydligt syfte - dvs vilket värde som organisationen bidrar med till kunderna, och omvärlden i stort. Transparens, empati, samarbete, anpassningsförmåga och rörlighet är centrala principer.Förmåga och prestation är viktigare än titel och position. Ledarens roll är inte att kontrollera och styra utan att underlätta för medarbetare att växa. Beslutsfattande sker på alla nivåer i organisationen och behöver sällan eskaleras uppåt till toppen. Att se möjligheter och utmana sig själv och teamet att prova nya vägar, att se och testa det osedda, är grunden i den framtida organisationen.I framtidens organisation blomstrar medarbetarna och teamet vilket ger förutsättningar för innovationskraft och tillväxtförmåga.

En förutsättning för framgångsrik digital transformation


Jag vill påstå att en förändring av det traditionella företaget är en förutsättning för att lyckas med digital transformation (och nog alla typer av transformationer idag). En digital transformation handlar aldrig enbart om teknik, oavsett form. För att lyckas krävs involvering av de människorna som använder de nya teknologierna. De värden som skapas i en transformation beror på hur väl människorna använder tekniken. Faktum är att förmågan att skapa och bibehålla en robust strategisk konkurrensfördel idag beror på mycket mer än på att vara överlägsen tekniskt sätt. En organisations kultur - principerna som styr vad vi gör och varför vi gör det, tillsammans med hur vi gör det (arbetssättet som kommer från kulturen) - är den viktigaste källan till konkurrensfördel, och det blir viktigare för varje dag.


Många organisationen gör stora investeringar i teknologi men når inte förväntat resultat eftersom de inte är beredda att ändra sina organisationsstrukturer, beteenden och sätt att arbeta. Man lever kvar i föråldrade sätt att strukturera, driva och leda organisationen.


Mer än 70% av alla digitala transformationer misslyckas. - Forbes

Organisationer som vill bygga förmåga att växa i dagens föränderliga samhälle behöver utveckla sin kultur och sina medarbetare, och inte bara satsa på nya teknologier och teknisk kompetens. Och nyckeln till att förändra kultur är inte att först ändra hur människor tänker, utan istället börja med att ändra hur människor beter sig - och vad de gör.


Designa din organisation för att skapa tillväxt i en snabb föränderlig värld


En fråga som ofta ställs är ” hur ska vår organisation kunna fungera med de moderna företagets principer?”Det jag t.ex. ofta ser är att man lägger på ett agilt sätt att arbeta på de traditionella strukturerna. Detta skapa i sämsta fall en ännu mer trög och oengagerad organisation.


Många fokuserar idag på agil transformation. Men om man inte samtidigt skapar tillit och transparens och reducerar hierarkier så kommer den agila satsningen troligen bara bli som en ny bränsletankning, den kan räcka ett tag men sen har vi bara utvecklat vår maskin till att kräva ännu mer bränsle. Många satsningar som görs är också rätt så komplexa vilket i sin tur, konstigt nog (eller kanske inte konstigt?), bara verkar förstärka befintliga arbetssätt, strukturer, hierarkier etc.

I den framgångsrika organisationen är byråkrati/struktur och framtidens agila arbetsätt partners. De skapar ett system där båda delarna blir bättre tillsammans och där människor i båda delarna samarbetar för att skapa fantastiska resultat.

Struktur och byråkrati fungerar när organisationens uppgift - vad man ska leverera och hur man levererar - är tydlig, stabil och förutsägbar (Innovation uppfyller per definition ingen av dessa kriterier). Alla organisationer behöver fokusera på effektivitet, få ut standardiserade produkter genom dörren och leverera förutsägbara tjänster till sina kunder.

Utmaningen, kort sagt, är inte att ersätta byråkrati och struktur med agila arbetssätt utan att hitta rätt balans mellan de två. Varje organisation behöver driva sin verksamhet effektivt. Organisationen måste vara bra på verksamheten. Varje företag måste också utveckla verksamheten och kontinuerligt introducera, inte bara nya produkter och tjänster, utan även nya arbetsmetoder och rutiner. Organisationen måste vara bra på att förnya sig.


Även om struktur och att arbeta agilt kräver olika färdigheter, är de inte fiender. De kompletterar varandra, är inbördes beroende, ömsesidigt gynnsamma och behöver varandra för att överleva. För lite fokus på innovation leder till ett statiskt företag som inte anpassar sig till förändrade förhållanden. Otillräcklig fokus på processer och struktur skapar kaos - dålig kvalitet, höga kostnader och stora risker både för kunder och för organisationen.

Nyckeln är balans. Varje organisation måste optimera och kontrollera verksamheten. Samtidigt måste varje organisation förnya sig. Agila arbetssätt implementerat på rätt sätt, frigör och underlättar kraftfull innovation utan att offra effektiviteten och tillförlitligheten som är nödvändig för traditionella verksamheter.

Du behöver hitta den gyllene medelvägen mellan struktur och framtidens agila arbetssätt, för din organisation, utifrån era förutsättningar! Och denna medelväg kan se väldigt olika ut för olika organisationer.


Hur kan du kombinera dessa modeller till en gyllene väg för din organisation?Hur driva kontinuerlig organisk tillväxt


Det kan vara svårt att bryta befintliga strukturer i en organisation. Och även om vilja och medvetenhet finns så har ledare i många fall inte kunskap om i vilken ända man ska börja och hur man ska gå tillväga. Det kan kännas som ett helt oöverstigligt arbete.


Vi behöver hitta sätt att harmonisera befintliga strukturer med agila arbetssätt

Spry erbjuder dig verktyg för att harmonisera framtidens agila arbetssätt med dina befintliga strukturer. Ramverket med de nio fokusområdena hjälper dig att balansera struktur och agila arbetssätt utifrån ditt företags förutsättningar. Du får ett gemensamt språk inom organisationen och en djup förståelse hur din organisation behöver och kan utvecklas. Du får också hjälp att hitta era gömda drivkrafter och att fokusera på att ändra beteenden och arbetssätt, vilket in sin tur utvecklar kulturen. Du kommer skapa transparens och samskapande över hela organisationen.Långsiktigt kommer du utveckla de drivkrafter som behövs för att skapa organisk tillväxt och fantastisk innovationskraft.


115 visningar

Comments


bottom of page